Trang chủ | Tin tức | Tin tức hoạt động
Cẩm Bình tổ chức các hoạt động Mừng Đảng, mừng xuân bính thân.
Tin đăng ngày: 24/2/2016 - Xem: 9728
 

Ngày 07 tháng 01 năm 2016 Công ty Điện lực Hà Tĩnh, phối hợp với UBND xã Cẩm Bình, thôn Vinh Thái tổ chức lễ trao quà và nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt nam anh hùng Nguyễn Thị Em.

 

Upload

 

Ngày 2/3/2016 Ban chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Bình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng cộng sản việt nam 03/2/1930 - 03/2/2016

Upload

 

Upload

                         ( Các tiết mục văn nghệ chào mừng lễ mít tinh kỷ niệm )

 

DIỄN VĂN

KỶ NIỆM 86 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

( Do đồng chí Nguyễn Viết Kiên - Phó bí thư Đảng ủy trình bày tại buổi lễ)

 Kính thưa đồng chí Đặng quốc hải, Huyện ủy viên, bí thư đảng bộ chủ tịch UBND

 Kính Thưa các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành!

Kính thưa toàn thể các đồng chí!

Trong không khí thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XII, mừng xuân Bính thân, đón tết cổ truyền của dân tộc, hôm nay Đảng bộ xã Cẩm Bình long trọng tổ chức kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 03/2/1930 - 03/2/2016). Thay mặt Đảng ủy - HĐND - UBND- UBMTTQ tôi xin trân trọng gửi tới các đ/c cán bộ tiền khởi nghĩa. Mẹ, thân nhân mẹ Việt nam anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình có công với nước, các thế hệ cán bộ đảng viên và toàn thể nhân dân lời chúc mừng sức khỏe và lời chào mừng nồng nhiệt nhất...

          Cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm dài nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối đúng.

          Trong bối cảnh ấy, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với nhiệt tình yêu nước cháy bỏng, đã bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác-Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản".Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam

          Với sự kiện lịch sử trọng đại này, Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức được thành lập. Từ đây cách mạng nước ta có đường lối đúng đắn. Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự trở thành người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đây là sự phát triển tất yếu của lịch sử, là kết quả của sự phát triển phong trào công nhân và phong trào yêu nước, kết hợp với chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá vào Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Việt Nam.

 Kể từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân giành được những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử và thời đại.Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã xoá bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở Việt Nam, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội và cuộc sống của chính mình. Cách mạng Tháng Tám đã huy động được nguồn sức mạnh vĩ đại của toàn dân tộc, quyết đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Đó cũng là chiến công vĩ đại, là niềm tự hào của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định.

         Ngay sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các thế lực thực dân, đế quốc đã quay lại xâm lược nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập và đã giành thắng lợi vẻ vang trong các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thực hiện thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

          Tiến lên chủ nghĩa xã hội là con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam, đã được đề ra từ Cương lĩnh đầu tiên của Đảng. Đó là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng và nhân dân ta, sự lựa chọn của chính lịch sử. Sau khi miền Bắc được giải phóng năm 1954, Đảng đã lãnh đạo đưa miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với chiến thắng lịch sử mùa xuân 1975, đất nước thống nhất, Đảng lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước. Kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc khi còn chiến tranh, nghiêm khắc nhìn nhận những sai lầm, khuyết điểm trong thực hiện một số chính sách kinh tế - xã hội những năm đầu sau khi nước nhà thống nhất, trải qua nhiều năm tìm tòi, khảo nghiệm sáng kiến của nhân dân, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới. Sau 30  đổi mới đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử quan trọng.

          Công cuộc đổi mới là cuộc cách mạng toàn diện và sâu sắc nhất trong thời kỳ mới. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, nền kinh tế Việt Nam đã có bước phát triển nhanh theo hướng thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức sở hữu và tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đất nước không những đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội mà còn vượt qua được những tác động tiêu cực của khủng hoảng tài chính tiền tệ. Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam suốt 86 năm qua, bắt nguồn từ nhiều nhân tố. Trước hết, là nhờ Cương lĩnh, đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, dựa trên sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn Việt Nam, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; do sự hy sinh, chiến đấu, lao động sáng tạo của toàn dân dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trước đây và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện công cuộc đổi mới hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổng kết những bài học có giá trị lý luận và thực tiễn. Đó là bài học phải kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; bài học về phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng Mặt trận dân tộc thống nhất; bài học về xây dựng khối liên minh vững chắc giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức; bài học về tăng cường xây dựng nhà nước thật sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; bài học về sự sáng tạo trong phương pháp cách mạng; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại và bài học về không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.        

            Lịch sử lãnh đạo, đấu tranh vẻ vang của Đảng, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định là cả một pho lịch sử bằng vàng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã có được những truyền thống cực kỳ quý báu. Đó là truyền thống chiến đấu kiên cường, bất khuất, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; truyền thống độc lập tự chủ, tự lực, tự cường và không ngừng sáng tạo; truyền thống đoàn kết thống nhất trong Đảng; truyền thống gắn bó mật thiết với dân tộc và nhân dân, trưởng thành trong phong trào cách mạng của quần chúng và truyền thống luôn luôn nêu cao chủ nghĩa quốc tế trong sáng. Đảng Cộng sản Việt Nam được tôi luyện trong đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ, có lúc bị kẻ thù dìm trong máu lửa, có lúc tình thế cách mạng "ngàn cân treo sợi tóc" với biết bao thử thách nặng nề, nhưng Đảng vẫn phát triển với bản lĩnh chính trị vững vàng và tinh thần sáng tạo, "dĩ bất biến, ứng vạn biến". Có được những bài học và giá trị truyền thống quý báu đó là nhờ Đảng đã kế thừa và phát triển truyền thống vẻ vang của dân tộc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh chăm lo giáo dục, rèn luyện và được tôi luyện trong quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài.

    Kính các Thưa đồng chí

           Để kỷ niệm ngày thành lập Đảng thật sự có ý nghĩa sâu sắc và thiết thực, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hãy phát huy thắng lợi truyền thống vẻ vang của Đảng và của dân tộc, nêu cao tinh thần trách nhiệm, để làm tốt hơn những nhiệm vụ to lớn, nặng nề hiện tại, vững bước tới tương lai. Mục tiêu và nhiệm vụ lớn lao của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là lãnh đạo đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Lý tưởng và mục tiêu cao cả đó xuyên suốt toàn bộ hoạt động thực tiễn của Đảng và nhân dân ta. Mỗi chủ trương, chính sách, bước đi cụ thể đều phải hướng tới lợi ích của nhân dân, của dân tộc và đất nước. Phải thực hiện tốt nhất lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Đảng ta là Đảng cách mạng, là Đảng lãnh đạo. Ngoài lợi ích của nhân dân và của giai cấp công nhân, Đảng ta không có lợi ích nào khác".

       Tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc không tách rời đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Mỗi tổ chức, cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị phải thật sự vì dân, tin dân, hiểu dân, gần dân, tăng cường công tác vận động quần chúng, củng cố quan hệ máu thịt với nhân dân. Thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, thực hiện tốt hơn dân chủ, nhất là dân chủ ở cơ sở. Cần thực hiện tốt hơn lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân, ta phải hết sức tránh. 

          Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, phát triển văn hoá - nền tảng tinh thần của xã hội, Đảng và Nhà nước ta chú trọng tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Bài học lịch sử sâu sắc mà cha ông ta đã khẳng định là: Dựng nước phải đi đôi với giữ nước. Vì vậy, chúng ta phải triển khai thực hiện tốt chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững mạnh toàn diện; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hoá và an ninh xã hội; duy trì trật tự, kỷ cương, an toàn xã hội; giữ vững ổn định chính trị của đất nước, ngăn ngừa, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, không để bị động, bất ngờ. Nêu cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch "diễn biến hoà bình", đòi đa nguyên, đa đảng, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền hòng phá hoại chế độ xã hội chủ nghĩa. 

         Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta trong chặng đường 86 năm qua, chúng ta cũng tự hào về Đảng bộ xã Cẩm Bình đã hoạt động, lãnh đạo Nhân dân Cẩm Bình luôn một lòng đi theo Đảng, sát cánh, kề vai, chung tay, góp sức cùng Đảng bộ trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc và đi lên CNXH. 

          Bước vào thời kỳ đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt nam, Đảng bộ và nhân dân xã Cẩm Bình đã không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, nâng tầm trí tuệ, vững vàng trước mọi thử thách, kiên định niềm tin sắt đá vào lý tưởng cộng sản, vào tinh thần cách mạng của nhân dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, bám sát thực tiễn, đề cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng; đưa xã Cẩm Bình có bước phát triển vượt bậc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên:  Tăng trưởng kinh tế luôn đạt cao, tổng thu ngân sách hàng năm đạt  cao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, ngành nghề và chăn nuôi; các mô hình kinh tế có thu nhập cao phát triển mạnh; đưa Cẩm Bình trở thành một trong những xã có tốc độ phát triển kinh tế cao so với toàn huyện;  Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn mới 4,6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 35,9 triệu đồng/người/năm; Chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng; củng cố nâng cao các tiêu chí XDNTM, phong trào xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu phát huy mạnh mẽ, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Lĩnh vực Văn hóa giáo dục, y tế tiếp tục được giử vững và được xếp tốp đầu của tỉnh và huyện. 

          Cùng với phát triển kinh tế - xã hội,  Cẩm Bình luôn giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, công tác đối ngoại được mở rộng; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể quần chúng có sự đổi mới luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố vững chắc. Toàn Đảng, toàn dân đang ra sức đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã mang lại những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.

           Đảng bộ liên tục 6 năm liền được công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu; Chính quyền vững mạnh toàn diện; Các tổ chức trong hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

          Năm 2016 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Bầu cử Quốc hội khóa 14, đại biểu HĐND các cấp, là năm Cẩm Bình phấn đấu đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

  Thưa các đồng chí

          Đảng bộ và nhân dân xác định mục tiêu chính trong thời gian tới là: Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng nông thôn mới là trọng tâm; Mục đích không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an ninh, quốc phòng. Theo tinh thần đó, năm 2016, Đảng bộ chúng ta cần nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung thực hiện các yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm sau đây :

     1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng Cẩm Bình đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu.

     2. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất cánh đồng lớn, liên kết với doanh nghiệp sản xuất lúa hàng hóa có giá trị kinh tế cao; chuyển đổi một số diện tích sang trồng các loại cây làm thức ăn chăn nuôi; Phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa có liên doanh, liên kết, đi cùng với phòng chống dịch bệnh. Đồng thời phát triển mạnh thương mại dịch vụ các ngành nghề khác.

     3. Tập trung chỉ đaọ hoàn thành 80% thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu.

     4. Thực hiện tốt công tác văn hóa, giáo dục, Công tác y tế, chính sách xã hội,  giảm nghèo bền vững, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành tốt các mục tiêu năm 2016.

     5. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự có hiệu quả; nêu cao tính tiền phong gương mẫu của  người đứng đầu, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, chính quyền vững mạnh toàn diện.

     Thưa các đồng chí!

          Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc,  kính chúc các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa, cán bộ lão thành. Mẹ việt nam anh hùng, thân nhân các Mẹ việt nam anh hùng, các gia đình chính sách, quí vị đại biểu, các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, cùng toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các em thanh, thiếu niên, nhi đồng một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng và tràn đầy hạnh phúc - Năm mới, thắng lợi mới.

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Lịch công tác
Văn bản pháp quy
Album ảnh Cẩm Bình
Truyền hình Cẩm Xuyên
Diễn đàn trao đổi
Liên hệ - Góp ý
VID8EO CLIPS
Loading the player...
Tiểu phẩm tham gia Hội thi "Bí thư chi bộ giỏi" xã Cẩm Bình của chi bộ Trường Tiểu học
HƯỞNG ỨNG “TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI”
HỘI THI BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI NĂM 2014- ĐIỂM ĐỘT PHÁ VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở XÃ CẨM BÌNH
Gặp mặt đầu năm con em quê hương Cẩm Bình công tác tại Hà Tĩnh
Video: Nâng cao vai trò của người phụ nữ trong đời sống xã hội
Tình ta biển bạc đồng xanh - Trọng Tấn & Anh Thơ
Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ - Ca sĩ: Bùi Lê Mận
Hà Tĩnh mình thương - Thu Hiền
Anh Thơ - Em Yêu Anh Như Câu Hò Ví Dặm
Xã Cẩm Bình huyện Cẩm Xuyên
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Hotline - 0909.488.827

Văn phòng - 0906.580.599
Hôm nay: 470  - Tất cả: 3,134,265
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
LIÊN KẾT QUẢNG CÁO
 
     
  UBND Xã Cẩm Bình - Huyện Cẩm Xuyên
Địa chỉ: Xã Cẩm Bình - Huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.77.00.77 - Hotline: 0919.777.647
Email: quochaicb@gmail.com - Website: http://cambinh.gov.vn
chuyển nhà trọn gói giá rẻ bổ sung canxi cho bà bầu trẻ bị táo bón phải làm sao